4shared

EEN MEDISCH PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING

Home/EEN MEDISCH PSYCHOLOGISCHE BEHANDELING

Hoe help ik jou?

Je kunt je, bij voorkeur, per mail aanmelden met behulp van het aanmeldformulier. Na je aanmelding neem ik contact met je op. Als mijn mogelijkheden voldoende zijn voor jouw probleem maken we een afspraak. Tijdens het intakegesprek leren we elkaar kennen.  Je hebt waarschijnlijk veel vragen. En je wilt je natuurlijk op je gemak voelen bij mij. Ik stel jou vragen over je klachten en breng daar structuur in aan.

Hoe gaat het nu met je?

Dat wil ik graag van je horen. Ik wil ook weten wat je zelf al hebt gedaan om je leven leefbaar te maken. Wat zorgde ervoor dat het niet lukte? Samen kijken we waar je tegenaan loopt en in welke situatie. Hoe reageer je? En wat zijn daarvan de gevolgen?

Onze gesprekken richten zich op het omgaan met je klachten in je dagelijks leven. Ik ga niet ‘wroeten’ in je verleden. Dat doe ik alleen als dat verleden een belangrijke rol speelt bij je huidige klachten. Vervolgens gaan we kijken wat en hoe je dingen anders zou kunnen doen.

Wat wil je bereiken?

Wat is voor jou het meest waardevol in het leven? Dat is belangrijk voor het behandelplan. Dat maken we samen. Daarin staat je doel, de therapievorm, het aantal verwachte sessies (5-12) en de momenten dat we evalueren.

Welke therapie?

Een medisch psychologische behandeling richt zich op factoren die een positieve dan wel negatieve invloed hebben op het ontstaan en beloop van je lichamelijke klachten, chronische ziekte en beperkingen. En hoe met deze factoren anders om te gaan. Ik maak daarbij gebruik van wetenschappelijk bewezen richtlijnen, behandelmodellen en behandelmethoden. Naast de gebruikelijke Cognitief Gedragstherapeutisch therapievormen (zie http://www.vgct.nl/over-cgt/), werk ik voornamelijk vanuit het behandelmodel Acceptance en Commitment Therapie (ACT, zie http://www.acbsbene.com/) en Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR, zie www.emdr.nl voor meer informatie). ACT behoort tot de nieuwste generatie cognitieve gedragstherapie en is bewezen effectief. Andere modellen die worden gebruikt zijn bio-psycho-sociale kijk op stress, Compassie Focused Therapie en Polyvagaal theorie.

Wat als ik klaar ben?

Aan het eind van de behandeling heb je met verschillende tools geoefend. Je kunt daarmee zelf je problemen aanpakken. Op ieder moment én in allerlei situaties in je leven. Heb je meer sessies nodig? Dan kijken we of verlenging van de behandeling binnen de Basis GGZ of doorverwijzing naar de Specialistische GGZ zinvol is.

Gespecialiseerd in Medische Psychologie

Con-T-ACT medische psychologiepraktijk

Wat je vooraf moet weten

Je kunt alleen in behandeling komen als de mentale klachten een duidelijke relatie hebben met je fysieke klachten, ziekte of medische ingrijpende ervaringen. Dit is belangrijk te weten, want mocht dat niet zo zijn, dan ben je bij psychologen in het algemene GGZ- werkveld beter op je plek en is het jammer van de wachttijd.

Ook belangrijk te weten is, dat ik in principe behandel binnen de mogelijkheden van de Basis GGZ. Dit betekent dat de behandelingen kort zijn (max. ong. 12 sessies), doel gericht en op 1 klacht. Spelen er problemen in de persoonlijkheid of problemen die al vanaf de kindertijd bestaan, dan is een behandeling in de Basis GGZ niet geschikt. Indien er sprake is van hoge complexe problematiek, zoals een ernstige persoonlijkheidsstoornis, crisisgevoeligheid, een depressie met suïcidaliteit, een drugs-of alcoholverslaving of ernstige verwaarlozing cq misbruik in je jeugd, ben je bij mij niet aan het juiste adres. In deze situaties is het beter als de huisarts je naar de algemene GGZ verwijst. Indien je hierover twijfelt kunnen we hierover kort contact hebben om te overleggen, zodat een zinloze lange wachttijd wordt voorkomen.

Soms komt het voor dat na een paar gesprekken pas duidelijk wordt dat je bij mij niet op de juiste plek bent. Je wordt dan terugverwezen naar de huisarts. De gesprekken die hiervoor gebruikt zijn worden wel vergoed door uw zorgverzekeraar.

Onze afspraken zullen op de maandag, dinsdag of woensdag plaats vinden. Afspraken in de avond zijn mogelijk op maandagavond.

Ben je verhinderd, laat dat dan minstens 36 uur van te voren weten. Dan kan ik nog iemand anders helpen. Bel je later af, dan ben ik genoodzaakt het consult in rekening te brengen.

Samen over je problemen praten is belangrijk. Nieuwe inzichten toepassen in je eigen omgeving geeft een nog beter resultaat. Ik zal je dan ook regelmatig vragen om thuis te gaan oefenen. Niets tijd rovend en altijd aangepast aan jouw mogelijkheden. Een voorbeeld? Houd eens bij hoe vaak en/of in welke situaties je somber bent. Je wordt je snel bewust van je gedrag, van gewoontes en gedachten. En van de gevolgen daarvan. Wat helpt jou verder, wat staat jouw geluk in de weg?
Zou het niet mooi zijn als je een aantal dingen anders zou kunnen doen? Ik reik je praktische tools aan om niet-werkende gewoontes te veranderen. Je gaat daarmee zelf aan de slag. Je oefent om anders te reageren in bepaalde situaties. Soms gaat dat snel, soms met kleine stapjes. En vaak gaat het met vallen en opstaan. In alle gevallen ondersteun en help ik je daarbij.
Tegenslagen en teleurstellingen horen bij het leven. Met mijn behandeling leer je te stoppen met vechten tegen de klachten waar niet van te winnen valt. Je leert om anders met tegenslagen om te gaan. Je leert tijd en energie te steken in zaken die werkelijk van belang zijn voor jouw leven. Je krijgt de regie over je leven weer in eigen handen. De therapievorm die hier een belangrijke plaats inneemt is Acceptance en Commitment Therapie.

Wordt het vergoed?

In 2020 heeft iedereen vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen. De behandeling valt wel onder het eigen risico. Voor 2020 is het eigen risico gesteld op € 385,- . De zorgverzekeraar zal tot dit bedrag de kosten bij je in rekening brengen.

Om je behandeling vergoed te krijgen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

  • Je hebt een verwijsbrief nodig van je huisarts of medisch specialist
  • Je klachten moeten passen bij een psychische stoornis volgens de DSM-5. De medisch psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Zo ja, dan heb je recht op vergoeding van de behandeling door je zorgverzekeraar.
  • Je psycholoog heeft een behandelcontract met jouw zorgverzekeraar. In dat geval krijg je 100% vergoed. Con-T-ACT psychologiepraktijk is aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van Parnassia Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Wanneer u een verwijsbrief heeft ontvangen van uw huisarts voor de Basis ggz of de Specialistische ggz, dan wordt uw behandeling bij 1nP vergoed vanuit de basisverzekering. Hierbij wordt wel uw eigen risico aangesproken. 1nP heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Meer informatie over 1nP is te lezen op de website www.1nP.nl.
Nee, niet allemaal. Er zijn verschillende stoornissen die niet meer worden vergoed, zoals aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen. Je zult de behandeling hiervoor zelf moeten betalen, of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij je zorgverzekeraar of je behandeling vergoed wordt, voordat je begint aan het traject!

Nee, zonder verwijsbrief van de huisarts of medisch specialist kun je bij mij niet in behandeling komen.

Nee, zonder (vermoeden van) psychische stoornis krijg je geen verwijsbrief en kun je bij mij niet in behandeling komen.

Wat kost een behandeling of consult?

Op basis van de ernst van je klachten wordt gekozen voor een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch. Elk product heeft een bijbehorende maximale behandelduur.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat er toch een langere behandelduur nodig is. In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat je verzekerd blijft van vergoeding. Die beslissing nemen we samen.

Prijslijst behandel-product: 1 januari 2021

Behandeling:

Psychologische hulp kort
Psychologische hulp middel
Psychologische hulp intensief
Psychologische hulp chronisch

Beoordeling klacht zonder behandeling / transitietarief**

Tijd*

294 minuten
495 minuten
750 minuten
750 minuten

120 minuten

Prijs

€ 522,13
€ 885,01
€ 1.434,96
€ 1.380,49

€ 228,04

* De behandeling kan bestaan uit (telefonische) gesprekken, e-mailcontacten, (test-)diagnostiek en verslaglegging. Alle tijd (in minuten) die aan uw behandeling wordt besteed, wordt opgeteld. In overleg kan gaandeweg de behandeling besloten worden tot een ‘zwaarder’ product, als de behandeling van uw klachten toch meer tijd vraagt.
** De transitieprestatie is van toepassing op
(a) clienten die worden terugverwezen omdat na onderzoek blijkt dat er geen sprake is van een DSM-stoornis

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft met inachtneming van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), alsmede de beleidsregel Generalistische basis-ggz, kenmerk BR/REG -18120 en de regeling Generalistische basis-ggz, kenmerk TR/REG-18608-01 besloten dat rechtsgeldig door zorgaanbieders die generalistische basis geestelijke gezondheidszorg leveren aan ziektekostenverzekeraars en (niet-)verzekerden in rekening mag worden gebracht.

Hoe wordt mijn behandeling betaald?

De rekening wordt via 1nP rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gestuurd. U krijgt hierover per mail bericht.