Supervisie

Supervisie is afgestemd op je persoonlijke worstelingen en leervragen in je professionele functioneren en, indien van toepassing, op de beoordelingseisen binnen een opleidingskader.

Het uiteindelijke doel van de supervisie is dat je in staat bent om naar jezelf te kijken, te reflecteren op wat je in je werk doet en dat je in staat bent om tijdig bij te sturen. Het doel in en buiten de supervisie is niet om foutloos te werken; er mag altijd geleerd worden.

Het aangaan van supervisie vergt toch altijd enige moed in het kwetsbaar opstellen, is mijn eigen ervaring. Ik wil graag een klimaat creëren waarin je mag, kan en durft te leren. Supervisie die ik geef wordt gegeven vanuit de visie van ACT: gelijkwaardigheid, wederzijds respect, empathie en openheid; en vanuit de visie van CFT: moed, wijsheid en mededogen.

Doelgroep

 • GZ-psychologen in opleiding
 • Cognitief GedragsTherapeuten in opleiding (VGCT)
 • (GZ)-psychologen en (para)medici die hun vaardigheden in Acceptance and Commitment Therapy (ACT) of Compassion Focused Therapy (CFT) willen verbeteren.

Voor supervisie in Acceptance and Commitment therapy (ACT) wordt gevraagd minimaal een basiscursus van 6 dagen te hebben gevolgd.

Voor supervisie in Compassion Focused Therapie (CFT) wordt gevraagd minimaal een basiscursus van 2 dagen te hebben gevolgd.

Hoe gaan we aan het werk?

Je brengt een casus in waar je leervragen bij hebt. We bespreken wat goed gaat en wat anders kan. We maken een casus conceptualisatie (volgens het gekozen behandelmodel). Vervolgens kijken we welke interventies je kunt toepassen om de behandeling vooruit te krijgen. Tijdens het bespreken van de casus halen we stukjes theorie aan, indien van toepassing. En we besteden aandacht aan de therapeutische (ACT-)houding.

Leren is niet alleen over situaties praten, maar ook doen. Het samen bekijken en bespreken van een behandelopname en in de sessie samen oefenen zal een vanzelfsprekend onderdeel vormen van de supervisie. Wil je nog meer uit je supervisie halen, vraagt het bereidheid om ook nog eens de boeken in te duiken.

Concrete supervisieafspraken maken we middels een supervisiecontract (model VGCT).

Kosten: €100,-/ 45 min. Een supervisie sessie duurt 45 min. of 90 min.

Con-T-ACT psychologiepraktijk maakt gebruik van KOR en derhalve zijn haar onderwijs-activiteiten vrijgesteld van BTW.

Begeleiding N=1 (VGCT kader)

Het schrijven van een N=1 verslag is een belangrijk onderdeel van de opleiding en een voorwaarde voor het behalen van je registratie als cognitief gedragstherapeut VGCt®.

In het N=1 verslag beschrijft de cognitief gedragstherapeut in opleiding (cgt’er i.o.) het gedragstherapeutisch proces zoals je dat hebt doorlopen met één cliënt, cliëntsysteem of behandelgroep. Door de keuzes die je maakt te onderbouwen en er kritisch op te reflecteren, laat je je bekwaamheid in de cognitieve gedragstherapie zien. Het schrijven van een N=1 verslag vindt meestal plaats binnen een ‘normaal’ supervisie periode, omdat ook bij de behandeling van je N=1 het proces moet worden begeleid en bewaakt.

Wil je graag starten met je N=1, geef dat dan direct bij start van de supervisie aan. Het is namelijk raadzaam om hiervoor direct meerdere ‘optionele’ casus te nemen en voor start van de behandeling al diagnostische metingen te doen. De nadruk ligt bij N=1 op evalueren door meten.

Supervisie van N=1 bevat:

 • max. 3 leesmomenten waarop je feedback krijgt (dit omvat gemiddeld. 6 leesuren/ 3 leesmomenten).
 • feedback wordt gegeven op het beschrijven van het behandelproces: is het verslag een logisch, structureel geheel zonder onduidelijkheden?; wordt de empirische cyclus toegepast, passend bij de holistische theorie of casusconceptualisatie?; passen de meetinstrumenten bij de te toetsen hypothese?; passen de interventies bij de te behandelen klachten?; worden steeds dezelfde termen gebruikt enz.
 • er wordt niet gelet op spelfouten of taalfouten

Kosten voor begeleiding N=1: € 350,-.

Voor de gehele opleidingsroute, zoals aantal supervisie sessies en de periode waarbinnen onderdelen gehaald moeten worden, verwijs ik graag naar het opleidingskader waarbinnen deze supervisie plaats vindt, zoals de website van de VGCT of GZ-opleiding.

Met betrekking tot supervisie in ACT of CFT gaat het erom dat je het behandelmodel en de achterliggende theorie in de vingers hebt en deze flexibel en bewust kan inzetten.

Het aantal supervisiesessies wat wenselijk is, hangt af van je leervragen, hoeveel sessies je met ACT of CFT toepast (dus hoe veel je oefent), hoe goed je de theorie beheerst en kunt toepassen, of je regelmatig eigen opnames terugkijkt, of je nog eens in de boeken duikt, of je jezelf kunt ‘beoordelen’ en van de voorbereiding op de supervisie en je bereidheid om jezelf kwetsbaar op te stellen.

Acceptance and Commitment Therapie (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot de nieuwste generatie cognitieve gedragstherapie. De therapie is eind 20ste eeuw ontwikkeld door de Amerikaanse psychologen Steven Hayes, Kirk Strosahl en Kelly Wilson.

Kern van Acceptance and Commitment Therapy is dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken ten koste gaat van een waardevol leven. ACT richt zich dan ook op het leren leven met die emoties en gevoelens. De therapie leert je wat los te komen van (negatieve) gedachten. En het leert je te richten op zaken die je wel zelf op directe wijze kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld in wat je doet.

Het vechten heeft vaak te maken met gedachten die wij over bepaalde dingen hebben. Deze gedachten ontstaan automatisch, omdat ons brein allerlei verbanden legt tussen wat wij leren, ervaren, horen of zien. Zo leren wij van jongs af aan allerlei (leef)regels, die in een andere situatie niet (meer) werken. De invloed van gedachten en regels (en daarmee onze taal) op ons gedrag, wordt bestudeerd vanuit  Relational Frame Theory (RFT). Deze theorie vormt de basis van Acceptance and Commitment Therapy. Het los komen van je gedachten of leefregels is een belangrijk behandelaspect van ACT.

Door niet meer te strijden tegen emoties en gedachten komt er energie en tijd vrij voor andere dingen. ACT leert mensen die energie en tijd in te zetten voor zaken die werkelijk voor hem of haar van belang zijn.

Psychologische flexibiliteit gaat over een open, nieuwsgierige en milde houding hebben, zodat je op een niet-oordelende en compassievolle manier kan kijken naar ons leven waar het pijn doet. De ACT-therapeut neemt deze houding niet alleen aan in de behandelkamer, maar past hem ook toe op de eigen situatie en problemen. Van een ACT-therapeut wordt daarom verwacht dat je het ACT-model ook op jezelf toepast: de therapeutische alliantie wordt het sterkst als we defuseren van niet-helpende gedachten, ruimte maken voor ons eigen onbehagen, handelen in overeenstemming met onze eigen waarden en ons volledig betrokken tonen bij de cliënt.

Sinds maart 2011 is ACT in de Verenigde Staten officieel erkend als evidence based behandeling. Voor de werkzaamheid van ACT bij chronische pijn is sterk wetenschappelijke bewijs gevonden.

Ervaring met ACT

In 2007 ben ik me gaan verdiepen in Acceptance and Commitment Therapy. Ik heb vele cursussen, trainingen en congressen gevolgd, zowel in het binnen- als in het buitenland. Onder meer bij de grondleggers van ACT, Steve Hayes en Kirk Stosahl. En ook bij Robin Walser, Mattieu Villatte, Niklas Torneke, Yvonne Barnes-Holmes en Darah Westrup. Daarnaast neem ik maandelijks deel aan een ACT-intervisie groep, waarin we samen ACT/ RFT boeken bestuderen, casuïstiek bespreken en met elkaar oefenen. En meegewerkt aan de vertaling van het boek Loskomen als je vastzit in ACT (Engelse titel Getting Unstuck in ACT) van Russ Harris.

Cursussen en workshops

 • Basiscursus Paul Korsten (GITP)

 • Vervolg cursus Jacqueline A-tjak (Atjak cursussen)

 • Kirk Strosahl en Patricia Robinson (ACT in primary care/ brief interventions)

 • Robyn Walser (meerdere (meerdaagse) trainingen)

 • Steve Hayes (working with ACT)

 • Nicolas Torneke en TJ Blacklegde (RFT)

 • John P. Forsyth (Exposure strategies in ACT)

 • Matthieu Villatte, Jennifer Villatte, Sonja Batten (RFT and verbal interventions)

 • Ando Rokx (ACBS BeNe)

 • ACT voor Pijnteams van Karlein Schreurs/ Roessingh Enschede

 • Matthieu Villatte, Jennifer Villatte, Steve Hayes (Mastering the clinical conversation)

 • Yvonne Barnes-Holmes (Using RFT to understand and construct therapeutic metaphors; Proces-based ACT)

 • Joris Corthouts (ACT bij psychose)

 • en vele korte ACT bijeenkomsten

Door regelmatig deel te nemen aan bijscholingsbijeenkomsten, nationale en internationale congressen, zowel op het gebied van ACT als pijn en medische psychologie (behavioural medicine), blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. Binnen ACT gaat mijn specifieke interesse uit naar RFT en de toepassing daarvan in de praktijk. Tevens ben ik lid van de Special Interest Group ACT bij pijn, ACT bij kanker en RFT.

Vanaf 2009 lid van een ACT-intervisiegroep. Van 2011-2013 lid kascommissie van ACBS BeNe. Van 2014 – 2019 bestuurslid van ACBS BeNe, eerst als penningmeester en vanaf 2016 als voorzitter. Vanaf 2020 weer lid kascommissie van ACBS BeNe.

Meer informatie? Indien je vragen hebt of advies wil, stuur een mail voor een telefonische afspraak.